Organisaties En Voorzieningen

Opdrachtgever Sova-project

klik hier

 • Jobcentrum West-Vlaanderen is een centrum dat werkzoekende met een (arbeids-)handicap en personen met vermindere kansen op de arbeidsmarkt, maatschappelijk en sociaal wil integreren. Dit via trajecten van opleiding en begeleiding in functie van een langdurige tewerkstelling in het normaal economisch circuit. Voor verdere informatie klik hier

Seksuele intimidatie

 • De Liberale Vakbond is een vakbond die zich bezighoudt met alle soorten geweld en pesten op het werk.
 • MEE is een organisatie die oa. mensen met een beperking weerbaar maakt tegen seksuele intimidatie.
 • Sensoa is een Vlaams service- en expertise centrum voor seksuele gezondheid en HIV.
 • Stagira is een stichting voor agressie en geweld in relatie tot arbeid. Voor meer uitleg, klik hier.

Jobtevredenheid

 • The German Socio-Economic Panel is een representatieve longitudinale studie van particuliere huishoudens in de Bondsrepubliek Duitsland. Dit wordt georganiseerd door de DIW Berlin, dit staat voor Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung(duitse instituut voor economisch onderzoek). Hun kerntaken zijn praktijkgericht economisch onderzoek en beleidsadvies. The German Socio-Economic panel doet dus ook onderzoek naar jobtevredenheid.
 • UNIZO staat voor unie voor zelfstandige ondernemers en is een sociale partner. Deze gaan ook de jobtevredenheid na in KMO’s en grote bedrijven.
 • Move-Europe is een Europese campagne over gezondheidsbevordering op het werk. Deze campagne wordt georganiseerd door het Europees netwerk voor gezondheidsbevording op het werk. Zij doen ook onderzoek naar de jobtevredenheid en het welzijn op het werk.
 • LBC KULeuven is een vakbond die samenwerkt met de ACV en die de verschillen tussen de werkgevers en werknemers willen doorprikken en dus ook rekening gaan houden met de tevredenheid op het werk.

Stress op de werkvloer

 • RIAGG is een Nederlandse instelling voor geestelijke gezondheidszorg, bestemd voor mensen met psychosociale of psychiatrische problemen waarvoor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis niet nodig is, maar die te ernstig of te complex zijn om door een huisarts of maatschappelijk werker afgehandeld te worden.
 • GGZ is als vakgebied van de gezondheidszorg, een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt. Naast onderzoek en studie van deze gezondheid omvat ggz ook toepassing van die kennis om de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van de mens te bevorderen en/of herstellen.
 • NVKVV is een beroepsorganisatie die zorgt dat er een hoge vorm van zorg geboden kan worden.

Ocmw

 • Cera is een coöperatieve financiële groep die haar oorsprong vindt in het ideeëngoed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die armoedebestrijding en zelfhulp via samenwerking nastreeft.
 • Een hart voor Limburg is een vzw die zich bekommert om de noden en problemen van vluchtelingen en asielzoekers.
 • Promens Care, binnen de nieuwe woonvoorziening de Steege kunnen 10 cliënten in een appartement wonen en daarbij zijn er 10 plaatsen voor groepswonen.
 • Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning en zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.

Diversiteit

 • RESOC, regionaal economisch & sociaal overleg. Ze staan in voor het verschaffen van advies inzake sociaal-economische materies.
 • SERR, De Sociaal- Economische Raad voor de Regio (…). Overleg- en adviesorgaan van de werkgevers-en werknemersorganisaties op streekniveau.
 • ERSV overkoepelt en ondersteunt binnen elke provincie verschillende RESOC's en SERR's
 • ABVV, Algemeen Belgisch Vakverbond. Ze verdedigen de belangen van de werknemers.

Pesten op het werk

 • ACLVB, de liberale vakbond, houdt zich o.a. bezig met pesten en geweld op het werk.

Werkloosheid

 • WAO: wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • VUT: vervroegde uittreding
 • CAO: collectieve arbeidsovereenkomst
 • GSD: gemeenschappelijke aansluiting sociale dienst

Werkloosheid bij mensen met een handicap

Ergonomie op de werkvloer

 • IDEWE vzw : Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
 • FOD WASO : Federale OverheidsDienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg
 • OSHA: Occupational Safety and Health Administration